Človek: tvor, ktorý mení jedinečnosť krajiny

#biodiverzita,#globálne problémy,

Človek a poľnohospodárstvo

Z histórie vieme, že v minulosti človek používal šetrné nástroje na obhospodarovanie krajiny, načúval jej a vedel, čo si k nej môže dovoliť. Hoci sa pomaly vytráca tradičné obhospodarovanie krajiny, ešte mu nezazvonil umieračik. Aj dnes môžeme nájsť tradičné formy hospodárenia v krajine na dedinách či farmách.

Poznáte miesta, kde sa ľudia venujú paseniu dobytka a obrábajú polia starými pluhmi, ktoré ťahá ťažný dobytok? Počuli ste o mozaikovitom kosení lúk a pasienkov pomocou ručnej kosy alebo to dokonca praktizujete aj u vás doma? Robíte dobre. Pretože tradičné obhospodarovanie krajiny jej pomáha udržiavať svoj ráz, štruktúru a celkové fungovanie ekosystému (živej a neživej prírody). Máme teda na mysli šetrné zaobchádzanie s darmi prírody. Zažili ste situáciu, keď ovce zatarasili cestu a vy ste museli počkať kým prejdú na pašu? Aspoň na chvíľu ste sa vrátili do starých čias a uvedomili si, aké sú dôležité. Veď bez ovečiek a ich pastierov by neboli žiadne produkty BIO kvality. Nakupujete od miestnych pestovateľov či pastierov ich produkty vysokej kvality? Podporujete lokálnych predajcov? Výborne.

Uviedli sme príklad toho, ako môže človek žiť v súlade s prírodou. V nasledujúcich riadkoch porovnáme situáciu v minulosti so situáciou, aká je tu teraz a poskytneme riešenie pre jej zlepšenie.

Minulosť verzus súčasnosť

Človek od nepamäti vedel splynúť s prírodou a bral si z nej len to, čo potreboval. Človek ako predátor, hľadajúci korisť (potrava, príbytok, nástroje...) aktívne menil a prispôsoboval všetko svojim potrebám v súlade s prírodou. Dnes sa stretávame s enormným a často neuváženým zaťažovaním pôdy a prírody vôbec. Konzumný svet človeka prinútil k nešetrnému spôsobu života, ktorý zanecháva rany na celom svete. Narastá globálne otepľovanie, rieky sa znečisťujú oveľa viac a pôda je využívaná na zástavby či na pestovanie monokultúrnych plodín

Vplyvy poľnohospodárstva v minulosti

Pri orbe človek využíval ťažný dobytok ako kone a kravy, ktoré sa spolu s ovcami a kozami podieľali aj na spásaní lúk. Pasúci sa dobytok pozitívne vplýval na krajinu aj tým, že ju šetrnemozaikovito spásal, udupával, prenášal semená rastlín na nové miestaZároveň zo všetkých svojich hospodárskych zvierat, ktoré človek choval a používal, mal úžitok aj vo forme potravy.

Pôsobenie valašskej kolonizácie na ráz krajiny

S postupným presídľovaním a rozmachom poľnohospodárstva a remesiel začalo dochádzať k odlesňovaniu čoraz väčších území. To sa vo veľkej miere dialo napríklad počas valašskej kolonizácie, ktorá začala v 14. storočí a trvala viac ako 200 rokov. Masívne sa vyrubovali lesy na stavby príbytkov pre Valachov z okolitých štátov, ktorí pásli ovce a rožný dobytok pre vlnu, kožu a mäso.

Vlna priemyselnej revolúcie spustila sled ďalších vplyvov

Ďalšie preťažovanie pôdy priniesla priemyselná revolúcia a rozmach výrobných činností v 18. storočí. Počas kolektivizácie (20. storočie) dochádzalo k výrazným zmenám v krajine.

Ľudská činnosť sa zamerala hlavne na:

 • výsadbu monokultúr (1 druh poľnohospodárskej plodiny na 1 poli)
 • jednostranné obrábanie pôdy ťažkými mechanizmami
 • vysúšanie mokradí pre výstavbu priemyselných zón
 • bezohľadný lov živočíchov pre trofeje (parožie, kožušina, a pod.)
 • zmenu prirodzených ekosystémov
 • náhodné šírenie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov (výsadba smrekových monukultúr v rôznych pásmach lesa)
Vplyvy človeka v 21. storočí

Prírodné ekosystémy dostávajú zabrať a jedinečná krajina mení svoj charakter. Lokálne zmeny časom nadobudli globálny rozmer.

Narušila sa a narúša sa ekologická rovnováha v prírode, čo má za následok mnoho problémov!

 • vyčerpávaním obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov sa zvyšuje chemizácia prostredia
 • jedy a toxíny sa viažu v spodných vodách, v pôde a vo vzduchu
 • veterné, vodné a pôdne erózie spôsobujú devastáciu krajiny
 • vyhubenie pôvodných a vzácnych druhov rastlín, živočíchov
Konzumný spôsob života a jeho dôsledky

Za hromadenie odpadu nesie zodpovednosť konzumný spôsob života človeka. Vzťah človek - životné prostredie rozhodne nie je ideálny, preto treba hľadať vhodné riešenia:

 • recyklácia nahromadených vecí
 • pestovanie plodín bez použitia drastickej chemizácie
 • docielenie súladu medzi človekom a prírodou

Pretože len týmto spôsobom sa kultúrnej krajine a jej ekosystémom podarí prinavrátiť ekologickú rovnováhu.

Vzduch, ktorý dýchame

Veľmi dôležitou zložkou ekosystému je vzduch. Do ovzdušia sa uvoľňujú emisie - plynné, kvapalné a pevné látky z priemyselných zón.

 • pevné emisie v ovzduší vytvárajú „štít“, ktorý bráni dopadu slnečného žiarenia na povrch Zeme
 • plynné emisie (oxidy dusíka, fosforu, chlóru) zapríčiňujú kyslé dažde, ktoré okysľujú a zhoršujú kvalitu pôdy a vody

Kvalita ovzdušia je aj v našich rukách

znecistene ovzdusie

Vplyvy znečistenia ovzdušia

Vzájomné reakcie uvoľnených látok (imisie) zapríčiňujú vznik rôznych typov smogu, ovplyvňujúcich zdravie človeka a živých organizmov. Navyše spôsobujú skleníkový efekt, zvyšujú úhyn živých organizmov (včiel...) v prírode.

Riešenia sú jednoduché, ekonomické a ekologické:

 • výsadba medonosných lúk (zvýšenie populácie včiel)
 • návrat k tradičnému obhospodarovaniu pomocou oviec a kôz (mozaikovitosť a pestrosť krajiny)
 • ponechanie lesov samovývoju (viazanie uhlíka a zvýšená produkcia kyslíka, zníženie erózie)
Čím je zapríčinená zhoršená kvalita vody?

Dôležitým elementom ekosystémov je samozrejme voda. Znečisťovanie vodných ekosystémov je ďalším z veľkých problémov súčasnosti.

Sladkovodné ekosystémy, spodné vody sú znečisťované:

 • nadmerným a neprimeraným používaním rôznych chemických prostriedkov a pesticídov
 • vypúšťaním kalov a splašiek trativodmi a pod.
 • pevným odpadom

Moria i oceány (život v nich i mimo neho) sú ohrozované:

 • ropnými plošinami a haváriami
 • vypúšťaním toxických látok, ťažkých kovov či rozličných kalov
 • pevným odpadom
Čo ohrozuje kvalitu vody a ako tomu zabrániť?

Súčasťou umelých hnojív je vysoký obsah dusíka a fosforu, ktorý spôsobuje eutrofizáciu vody.

Eutrofizácia a jej dôsledky:

 • vo vode stúpa podiel hnilobných procesov a uvoľňuje sa amoniak
 • voda stráca životodarný kyslík, čo spôsobuje úhyn rýb a vodných organizmov
 • kvalita vody výrazne zhoršuje, čím trpia najmä vodné organizmy

Z dlhodobého hľadiska by podzemné vody neboli tak znečisťované pri použití prírodných prostriedkov.

Ekologické a dostupné prostriedky, ktoré ľudia využívali v minulosti, sa osvedčujú aj dnes. Prečo teda denne nevyužívame menej agresívne, prírodné alternatívy? Skúsme to v najbližšej sezóne!

Pôda, neoddeliteľná súčasť ekosystému

Pretože pôda je veľmi dôležitou súčasťou v kolobehu živín, nemôžeme zabudnúť ani na ňu. Voda, vzduch a pôda, 3 živly, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a nedajú sa od seba oddeliť.  Z toho všetkého vyplýva, že znečistenie jednej zložky ovplyvní kvalitu ďalších dvoch.

Príkladom sú kyslé dažde, ktoré spôsobujú:

 • zmenu chemického zloženia pôdy
 • narušenie rovnováhy v pôdnom a vodnom ekosystéme
 • zapríčiňujú hromadenie solí a ťažkých kovov v rôznych vrstvách pôdy
Príčiny zhoršenia úrodnosti pôdy a navrhované riešenia pre zlepšenie jej kvality
Príčina Riešenie
prehnojovanie bežne používanými hnojivami (zasoľovanie pôdy) zapracovanie maštaľného hnoja (v pôde sa obnoví životodarný humus)
odlesňovanie a následná erózia ponechanie lesa samovývoju, výsadba pôvodných drevín pre to ktoré vegetačné pásmo (spevnenie brehov, pôdy)
orba po spádnici, odstraňovanie mačiny a mŕtveho dreva šetrná orba, ponechanie "mŕtveho" dreva a mačiny v lese (biokoridor, prirodzené hnojivo pre nové semenáčiky, domov pre mnoho prospešných organizmov)
nesprávne osevné postupy pestovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny, bylín a pod. na 1 poli (zvýšite tak heterogenitu prostredia a odolnosť pestovaných plodín, bylín)
zväčšovanie plochy lánov bez ochrany vetrolamov zabezpečiť výsadbu vetrolamov ako ochrana pôdy pred vysúšaním a náletovými inváznymi druhmi rastlín či drevín
budovanie výrobných hál, budov, ciest, ťažba nerastných surovín nenahraditeľný prírodný zdroj je potrebné chrániť pred radikálnymi zmenami, napr. petíciou, dôkazmi o výskyte vzácnych druhov rastlín, húb i živočíchov

 

Jedným z mnoha spomenutých riešením sú aj rôzne tradičné spôsoby obnovy pôdy pomocou EKO hnojív a BIO postupov dostupných na našom e-shope.

V konečnom dôsledku, pôda nás vždy živila a bude živiť – nenechajme si ju vziať!

 

Autor článku
Dominika Lefková

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity vo Zvolene. Mojou veľkou vášňou je skúmanie sveta interiérových a exteriérových rastlín a ich pestovanie. Milujem farby a slnečné dni, nesú v sebe nádej a úsmev. Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh, turistike a kreatívnej tvorbe - skladám hudbu a piesne. Prostredníctvom týchto blogov chcem šíriť osvetu o tom, aké sú pre nás dôležité fungujúce a prirodzené vzťahy v prírode.